Se sommarens öppettider här>>
Kontakta oss gärna via formuläret>>

×

Varför använder vi kameraövervakning?

Toyota Center Göteborg använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra stölder, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott.

Bevakning och inspelning av video i entréer samt baksida fastighet.
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld, skadegörelse och hot.

Rättslig grund: Kameraövervakning sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter
Toyota Center Göteborg säljer eller förmedlar inga uppgifter till tredje part, dock kan uppgifter behandlas i inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål av brottsbekämpande myndighet, som exempelvis Polismyndighet, om uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse i straffskalan. Material från kamerabevakningen kan även komma lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.
Uppgifterna kan komma att behandlas av personbiträden, det vill säga företag som Toyota Center Göteborg anlitat för säkerhet samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Toyota Center Göteborg och enbart på de villkor som Toyota Center Göteborg anger. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredjeland och inte heller för automatiserat beslutsfattande.

Vem har tillgång kameraövervakningen
Tillgången till Toyota Center Göteborgs kamerabevakning är mycket starkt begränsad till en grupp anställda på Toyota Center Göteborg samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som underhåller Toyota Center Göteborgs system för kameraövervakning.
Materialet från kamerabevakningen omfattas av en tystnadsplikt enligt 22§ kamerabevakningslagen och skall skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande.

Hur länge lagras inspelat material
Inspelat material sparas normalt i (7) dagar. Materialet kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.
Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga individer.

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till ” Toyota Center Göteborg AB, attention: Personuppgift, Lunnagårdgatan 11, 431 90 Mölndal” eller skicka mejl till Toyota på personuppgift@toyotagoteborg.se. Vid beställning av registerutdrag kan det tillkomma en avgift.